Conditions of Use

Herzien op maandag 28 mei 2007

Artikel 1 - Algemeen

1.1
't Klokkenhuis is een onderdeel van handelsonderneming Romarlo, ingeschreven in de K.v.K. te Amsterdam sinds 1979 onder nr. 34049438, BTW nummer NL062681199B01, naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende Donkere Spaarne 26 zw. 2011 JG Haarlem.
De activiteiten bestaan uit fabricage van - en groothandel in - uurwerken en sinds 1996 een detailhandel en reparatieatelier in uurwerken en barometers onder de naam 't Klokkenhuis.
Online biedt 't Klokkenhuis haar produkten aan via de website www.klokkenhuis-webshop.nl.
't Klokkenhuis streeft er naar om alle producten getoond op haar website ook in haar showroom te Haarlem te presenteren en op voorraad te houden.

Bedrijfsgegevens:

't Klokkenhuis
Donkere Spaarne 26 zw.
2011 JG Haarlem
Nederland

Fax +31 (0)84 71 34 363
GSM +31 (0)6 22 408 307
   
Openingstijden showroom Donderdag t / m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Tel. showroom +31 (0)23 55 130 45
   
E-mail algemeen info@klokkenhuis.nl
E-mail servicedesk service@klokkenhuis.nl
Website www.klokkenhuis-webshop.nl
   
BTW nr. NL062681199B01
K.v.K. 34049438
   
ING Bank, Haarlem 67.14.11.705
IBAN NL38 INGB 0671 4117 05
BIC INGBNL2A

1.2
Deze algemene voorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van Klokkenhuis-Webshop en bij het opstellen van de voorwaarden heeft 't Klokkenhuis, hoewel geen lid van deze organisatie, zich laten leiden door de richtlijnen en gedragsregels opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Artikel 2 - Definities

Aanbieder 't Klokkenhuis, Donkere Spaarne 26 zw., 2011 JG Haarlem, BTW nummer 062681199B01, K.v.K. te Amsterdam 34049438 naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende.
Afnemer de natuurlijke, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en / of diensten worden verricht.

Artikel 3 - Toepaselijkheid

3.1
Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten met gebruikmaking van de website Klokkenhuis-Webshop, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Algemene Voorwaarden Klokkenhuis-Webshop 2007 (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden staan vermeld op www.klokkenhuis-Webshop.nl.

3.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaardingvan de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

3.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken,blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.4
Deze Voorwaarden preveleren boven eventuele voorwaarden die door de afnemer van toepasing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.

3.5
Indien door een rechterlijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van deze artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

3.6
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaardenen en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 - Aanbiedingen / overeenkomsten

4.1
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de afnemer door de aanbieder.
Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld.

4.2
Alle aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en de aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.In geval van tussentijdse prijsstijgingen is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overenkomst te ontbinden binnen 10 ( tien ) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de aanbieder. Ingeval de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijk voorschrift vervalt dit recht.

Artikel 5 - Prijzen

5.1
In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

5.2
Aanbieder kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen, die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-of drukfouten.Aan onechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3
Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van de aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi) overheidswege ( buitenlandse overheden inbegrepen ) van dwingend rechterlijkkarakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer gevergd kan worden dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 (tien) dagen na mededeling van wijziging in de overeenkomst door aanbieder.

Artikel 6 - Betalingen

6.1
Betalingen, vooraf, kunnen geschieden middels:

 1. Storting of overmaking op bankrekening nr. 67.14.11.705 ING bank Haarlem;
 2. Telebankieren met iDEAL;
 3. Contant bij afhalen bij 't Klokkenhuis op het bij paragraaf 1.1 genoemde adres;
 4. Onder rembours bij aflevering van de goederen.

6.2
De klant geeft de aanbieder toestemming om alle handelingen te verrichten, die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen wijze. (Zie artikel 21 - Privacy verklaring)

6.3
Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is, is de aanbieder gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6.4
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van aanbieder.

Artikel 7 - Levering

7.1
Aanbieder streeft ernaar om bestellingen binnen 15 (vijftien) dagen na ontvangst van betaling te leveren. Aanbieder is hiertoe echter niet verplicht.De door de aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van de afnemer rederlijkerwijs niet kan worden verlangd dat de afnemer de overeenkomst in stand laat. De afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.2
Het produkt moet uiterlijk 30 (dertig) dagen na bestelling bij de afnemer geleverd worden.
Wanneer dit niet gebeurd, kan de afnemer de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit is niet van toepasing als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

7.3
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan de afnemer.

7.4
Alle producten (tot een gewicht van max.10 kg.) worden standaard verzekerd verzonden zonder extra kosten voor de afnemer. Het risico terzake van de producten gaat op het moment van aflevering op de afnemer over.

7.5
Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is aanbieder gerechtigd om, binnen 8 (acht) dagen nadat afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q.nalatigheid van de afnemer.

Artikel 8 - Transport

De wijze van verpakking, transport, verzending, e.d. wordt bepaald door de aanbieder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen de afnemer op grond van enige overeenkomst aan de aanbieder verschuldigd is, heeft voldaan.Het risico ter zake van de goederen gaat op het moment van de aflevering op de afnemer over.

Artikel 10 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1
De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door de aanbieder geleverde produten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2
De aanbieder garandeert niet dat aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industriëel eigendomsrecht van derden.

10.3
De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informate, mededelingen of andere uitingen tot de producten en / of met betrekking tot de internetsite
berusten bij aanbieder, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.4
Het is de afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals omschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11 - Conformiteit

De aanbieder staat er voor in dat goederen en / of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specifiaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke en / of overheidsvoorchriften.

Artikel 12 - Reclames en aansprakelijkheid

12.1
De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of via e-mail naar service@klokkenhuis.nl) met redenen omkleed kennis te geven.

12.2
Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de aanbieder de keuze de des betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 13 - Bedenktijd

Indien de afnemer en product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de afnemer het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen na aflevering aan de aanbieder te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de aanbieder het product onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde verpakking van het product heeft ontvangen.
De afnemer heeft het recht om de verpakking te openen om het product te bekijken en de werking ervan te controleren.
De retour verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer, het termijn van de retourzending is 14 (veertien) werkdagen. Retourzendingen dienen te worden aangemeld via service@klokkenhuis.nl.
Indien de afnemer gebruikt maakt van in dit artikel beschreven recht van retourzending binnen de gestelde tijd van 14 (veertien) werkdagen, is de aanbieder verplicht binnen 30 (dertig) dagen het betaalde bedrag terug te betalen. Als het artikel is afgeprijsd of een actieprijs heeft ontvangt u bij retournering van dit artikel geen contant geld terug, maar krijgt u de aankoopwaarde in tegoedbonnen.
Indien afnemer gebruik heeft gemaakt van de extra service en de aanbieder de klok heeft geplaatst bij afnemer of bij derden ontvangt afnemer bij retournering van het artikel geen contant geld terug, maar krijgt afnemer de aankoopwaarde, verminderd met de door de aanbieder gemaakte kosten, in tegoedbonnen.

Artikel 14 - Bestellingen en communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander cummunicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en aanbieder, dan wel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en aanbieder, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de aanbieder.

Artikel 15 - Overmacht

15.1
Aanbieder heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de afnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de afnemer mee te delen en zulks zonder dat de aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2
Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit is echter niet van toepasing als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1
Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering van hetgeen aanbieder met afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheid van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Onverminderd het in dit lid en andere artikelen van deze Voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

 • Schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het product of door gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
 • Bedrijfs- en / of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • Schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 • Schade veroorzaakt door medewerkers van de aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • Schade door overmacht in de zin van artikel 15.

Artikel 17 - Garantie

17.1
De volgende garantiebepalingen tasten niet de wettelijke rechten van de afnemer aan.
Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde producten op te volgen. Indien de fabrieksgarantieperiode minder dan 12 ( twaalf) maanden is zal de aanbieder een garantieperiode van 12 (twaalf) maanden hanteren.
Afnemer garandeert een goede werking van het uurwerk en/of instrumen binnen de grenzen, die in alle redelijkheid daar aan gesteld mogen worden. Ingeval van fabrieksfouten en/of defecte onderdelen zullen deze gratis worden gerepareerd of vervangen. Aanbieder heeft het recht om af te zien van reparatie en het product te vervangen door een zelfde nieuw product, of indien dit onmogelijk is door een gelijkwaardig product.

17.2
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde kan de afnemer geen beroep doen op zijn recht op garantie in geval van een van onderstaande bepalingen:

 • Indien afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q.heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens aanbieder zijn verricht;
 • Indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevold zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
 • Indien de fouten zijn opgetreden tengevolge van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
 • Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
 • Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

17.3
Binnen het garantietermijn zal afnemer, na het vaststellen van een defect , hiervan onverkort melding maken aan de aanbieder en aanbieder in de gelegenheid stellen om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de klacht te verhelpen, dan wel verdere schade aan het uurwerk en/of instrument te voorkomen.

17.4
Reparaties, die namens aanbieder zijn verricht door derden, worden slechts vergoed mits daar schriftelijk opdracht voor gegeven is door de aanbieder.

Artikel 18 - Ontbinding / beëindiging

De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:

 • Indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
 • Indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een aanmaning om zich binnen een in de aanmaning gesteld redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 • Indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 (tien) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 • Bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is.

In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding , en onverminderd de haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en / of , door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of , het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding / beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
Alle buitengerechterlijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 44,03 per niet (volledig) betaalde factuur.

Artikel 19 - Diversen

19.1
Indien de afnemer aan de aanbieder schriftelijk opgave doet van een adres, is de aanbieder gerechtigd aan dit adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer de aanbieder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

19.2
Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de aanbieder in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vrvallen en zal deze worden vervangen door een door de aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

19.3
De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillen

20.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2
Met klachten kunt u terecht bij 't Klokkenhuis op het bij paragraaf 1.1 genoemde adres of via het e-mail adres van de servicedesk.
't Klokkenhuis zal de ontvangst van uw klacht per omgaande bevestigen en binnen 30 (dertig) dagen op uw klacht reageren, dan wel laten weten dat de afhandeling meer tijd vergt.

20.3
Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of telefonisch contact op met onze servicedesk.

Continue
Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
B&W 1009098
B&W 1009098
€ 79,00
€ 69,00
Languages
Nederlands English
Veilig online betalen met iDEAL of PayPal
Wat is iDEAL?
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
Wat is PayPal?
PayPal is een online betaalservice waarmee u op eBay en in andere online winkels kunt betalen. Maar u kan met PayPal ook online geld overmaken naar familie en vrienden of geld ontvangen. PayPal heeft wereldwijd ruim 150 miljoen rekeningen. U kan betalen vanaf uw bank of giro, creditcard, of via het saldo van uw PayPalrekening.

iDEAL

Meer informatie over iDEAL vindt u op:
http://www.ideal.nl.

PayPal

Meer informatie over PayPal vindt u op:
http://www.paypal.nl.
Geen verzendkosten binnen Nederland!

Voor internationale verzending hanteert aanbieder prijzen op basis van de actuele TNT Post Tarieven voor Internationaal Pakket Plus.

Lees meer over verzendkosten

Friday 19 July, 2024

54054608 requests since Saturday 10 March, 2007

Copyright © 2024 't Klokkenhuis